Przewodnik dla wolontariuszy

WOLONTARIAT - dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie

WOLONTARIAT - jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność wolontarystyczna ma charakter bezpłatny, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem.
Źródło: Volunteering Ireland

WOLONTARIUSZ - to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.
Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Zasady współpracy z wolontariuszami przedstawione zostały w ustawie:
"O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" uchwalonej w 2003 roku
Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873


Jeżeli chcesz być wolontariuszem, zapoznaj się z najważniejszymi przepisami wprowadzonymi przez ustawę. Dzięki temu będziesz mógł lepiej i skuteczniej działać na rzecz wybranej organizacji lub instytucji.