O projekcie

W projekcie chcemy pomóc dorosłym i młodzieżowym wolontariuszom podejmującym okazjonalne działania oraz tym którzy chcą zostać wolontariuszami, pragnącym realizować inicjatywy w skuteczniejszym prowadzeniu działań oraz w zainspirowaniu ich do aktywności.

Chcemy stworzyć lokalną sieć liderów, działających wolontarystycznie. W tym celu planujemy zorganizować warsztaty, akcje wolonatarystyczne, konkursy pobudzające aktywność lokalną, opracować bazę dobrych praktyk która ma być przykładem działań i angażować społeczności lokalne do działań na rzecz dobra wspólnego, pomóc w organizowaniu działań wolontarystycznych.

Projekt obejmuje warsztaty dla młodzieżowych oraz dorosłych liderów wolontariatu, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, zakładów pracy oraz osób bez zatrudnienia - pracujących wolontarystycznie, które chcą rozwijać swoje kwalifikacje.

Często osoby chcące świadczyć usługi wolontarystyczne nie wiedzą gdzie można się zgłosić, aby pomagać, kto może wesprzeć ich działania, koordynować pracę, właściwie przeszkolić. Poprzez projekt chcemy również przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Zdarza się, że wolontariusze chcą pomagać np. dzieciom, lecz nie posiadają specjalistycznych szkoleń. Dlatego ten projekt ma im pomóc w zdobyciu kwalifikacji, ma pokazać gdzie istnieją grupy wolontarystyczne do których można dołączyć.
Wierzymy, że projekt przyczyni się do pozytywnych zmian społecznych i będzie miał dobry wpływ na obywatelstwo zbiorowe w skali globalnej.
Poprzez projekt chcemy pokazać, ze wolontariat ma szerszy zasięg społeczny, że wolontariat, to kolorowe i wesołe akcje z udziałem dzieci i młodzieży, jak i aktywne działania udzielane przez pracowników zakładów pracy na rzecz społeczności lokalnych.

Założeniem projektu jest budowanie sieci na rzecz rozwoju wolontariatu w Regionie Płockim, wspieranie lokalnych liderów, grup inicjatywnych, instytucji pomocowych, edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów w środowiskach lokalnych. Ponadto projekt zakłada zaangażowanie pracowników lokalnych zakładów pracy, którzy chcą działać wolontarystycznie na rzecz innych.

Poprzez projekt wolontarystyczny damy szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i szansę zaangażowania się. Będzie on szansą dla każdego, nieżalenie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia, każdy ma prawo być wolontariuszem.


1. Konkurs plastyczny „Wolontariat jest dla każdego”
Termin: maj 2015r.
Cele konkursu:

 • przybliżenie młodzieży idei pomocy drugiemu człowiekowi, otwartości na innych, a tym samym idei wolontariatu,
 • zachęcenie młodzieży do aktywnego włączenia się w wolontariat i akcje wolontarystyczne;
 • ukazanie, że każdy może wiele zaoferować swojemu otoczeniu w ramach wolontariatu, a środowisko lokalne z otwartością czeka na pierwszy krok,
 • promocja projektu.

Konkurs plastyczny na plakat promujący wolontariat ma zachęcić innych młodych ludzi do pilniejszego i uważniejszego przyglądania się otaczającej rzeczywistości i dostrzeżenia istotnej roli wolontariatu w życiu każdego z nas. Jeden z nagrodzonych plakatów w konkursie zostanie opatrzony nazwą projektu, logiem finansującego i organizatora i wydrukowany jako plakat promujący ideę wolontariatu i realizowany projekt. Będzie promował projekt.


2. Akcja „Wolontariat pracowniczy – Działania wolontarystyczne na rzecz społ. lokalnych”
Uczestnicy: dorośli wolontariusze – 250 osób (przedstawiciele płockich zakładów pracy).

Termin: Maj lub czerwiec 2015r. (jeden wybrany dzień).
Działania będą polegały na umożliwianiu pracownikom firmy działań na rzecz środowiska lokalnego, np. sprzątanie lasów, parku krajobrazowego, prace porządkowe i naprawcze w Schronisku dla Zwierząt w Płocku, Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku, domach opieki społecznej, prace w świetlicach.


Przedstawimy propozycje działań wolontariuszom dając im możliwość wyboru. Dzięki wolontariatowi pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności, wzrasta ich zaangażowanie w sprawy firmy i identyfikacja z jej celami.

Zaangażowanie się firmy w budowanie wolontariatu pracowniczego umożliwia odniesienie korzyści zarówno społecznościom lokalnym, organizacjom pozarządowym, jak i przedsiębiorstwom i ich pracownikom.
Pogłębia się dialog firmy z pracownikami, z jej najbliższym otoczeniem, co prowadzi do zaangażowania się pracowników w sprawy lokalne, do budowania wizerunku biznesu odpowiedzialnego społecznie. Działanie polega na umożliwianiu pracownikom firmy działań na rzecz społeczności społecznych. Dla pracodawców jest sygnałem, że są aktywni i potrafią zaangażować się w różnorodne przedsięwzięcia.


3. Warsztaty pn. „Tworzymy młodzieżowe kluby wolontariusza”
Uczestnicy: dzieci i młodzież 
Liczba placówek oświatowych/szkoły: 20.
Liczba warsztatów: 40 – po 2 w każdej szkole.
Miejsce: teren szkoły
Termin: czerwiec - październik 2015r. 
Warunki uczestnictwa w warsztatach: podczas warsztatów podpisane zostaną porozumienia/deklaracje zobowiązujące do utworzenia Młodzieżowych Klubów Wolontariusza.
Warsztaty będą odbywały się po zajęciach szkolnych lub w dni wolne od pracy.

Prowadząc różnego rodzaju działania obserwujemy, że w szkołach pracują nieformalne grupy młodzieżowe, które pod kierunkiem nauczyciela, bądź niejednokrotnie na własną rękę organizują pomoc korepetycyjną lub doraźne działania na rzecz lokalnych społeczności. Dlatego chcemy, aby młodzieży działania wolontariackie zaowocowały konkretnymi decyzjami, które będą miały na celu umożliwienie wspólnej pracy. Tym sposobem pragniemy doprowadzić do powstania młodzieżowych klubów wolontariusza, takich, które nie będą działały okazjonalnie, lecz na stałe. 

Szkolenia te mają na celu m. in. zapoznanie uczestników z ideą wolontariatu młodzieżowego, dostarczenie podstawowej wiedzy na ten temat oraz promowanie aktywnego sposobu życia i wychowania poprzez pracę.
Wolontariusze pracują w różnych warunkach oraz sytuacjach. Często zdarza się, ze mogą znaleźć się w sytuacji, kiedy będą musieli udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej (PPP) lub wezwać pomoc, ponieważ dobry wolontariusz to świadomy wolontariusz, potrafiący reagować właściwie w różnych sytuacjach. Dlatego uważamy za zasadne wprowadzenia tej tematyki do warsztatów.
Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy, pozbawiony elementów rywalizacji pomiędzy uczestnikami. Zajęcia składać się będą z wykładów, pokazów i ćwiczeń praktycznych prawidłowego zachowania się młodzieży na wypadek różnych zagrożeń.
W ramach zajęć umożliwione będą ćwiczenia praktyczne z udziałem pozorantów oraz na fantomach. Instruktorzy wykorzystają dostępne środki multimedialne. W tematyce uwzględniona zostanie najnowsza wiedza medyczna w zakresie pomocy w wypadkach, a materiał opracowano wg kryteriów wychowawczo - naukowych.


4. Warsztaty pn. Fabryka inicjatyw
Uczestnicy: młodzieżowi wolontariusze – 30 osób – po 2 osoby z grup uczestniczących w Konkursie grantowym „Akademia Projektów Wolontariackich”.
Termin: sierpień 2015r.
Miejsce (proponowane):„SSM – Zielona Szkoła” w Sendeniu, Sendeń Mały 2/2, 09-520 Łąck.
Cel: pomoc w przygotowaniu i koordynowaniu dobrych programów grantowych aktywizujących społeczność lokalną oraz budowanie sieci współpracy. 


Głównym zamierzeniem warsztatów jest zmotywowanie do działań młodzież oraz dorosłych chcących realizować lokalne inicjatywy. Dlatego do programu chcemy powołać osoby, aby doskonaliły swój potencjał, które otwierają się na nowe horyzonty, chcące działać na rzecz społeczności lokalnych. Na warsztaty zaprosimy osoby realizujące lokalne inicjatywy. Osoby chcące rozpocząć pracę w projektach będą mogły wiele się nauczyć od innych mających doświadczenia w tym zakresie, a ci drudzy natomiast będą mieli możliwość przedstawienia swoich dokonań, stać się autorytetem dla innych. 

Program:

 1. Wprowadzenie, przestawienie i poznanie się uczestników
 2. Integracja grupy i poznanie oczekiwań jej członków
 3. Poznajmy się – integracja, lodołamacze: Powiedz mi coś o sobie
 4. Zajęcia warsztatowe: praca zespołowa.
 5. Zajęcia integracyjne – budowanie zespołu
 6. Społeczność lokalna, jej cechy oraz struktura.
 7. Mapa zasobów i potrzeb małych społeczności
 8. Zajęcia terenowe pokazujące przykładowe formy pracy np. wywiady środowiskowe. Praca w małych grupach: tworzenie plakatu, gazetki o mojej miejscowości – jakie jest moje miejsce na Ziemi?
 9. Prezentacja w formie „gazetek”, plakatów lub mini-filmów.
 10. Od szarej rzeczywistości do świata marzeń
 11. Praca w grupach: tworzenie wizji przyszłości
 12. Czym jest praca metodą projektu. Tworzenie wirtualnego projektu.
 13. Prezentacja dokonań.
 14. Zajęcia integracyjne.
 15. „Moje miejsce na Ziemi”.
 16. Praca metoda projektów.
 17. Budowanie sieci współpracy. Sieciowanie inicjatyw lokalnych.
 18. Otoczenie projektu – jak żyć przed i po projekcie.
 19. Ewaluacja (różne formy ekspresji) i zakończenie warsztatów.
 20. Informacja o konkursach pn. „Odkrywamy działania wolontarystyczne w Regionie Płockim”, „Akademia Projektów Wolontariackich”.
 21. Pożegnanie uczestników warsztatów - powrót.

5. Konkurs grantowy - Akademia Projektów Wolontariackich - mikrodotacje
Uczestnicy: grupy inicjatywne, małe organizacje pozarządowe, grupy młodzieżowe, grupy nieformalne dorośli, seniorzy
Uczestnikami konkursu będą zarówno osoby objęte działania warsztatowymi jak i nowe spoza grupy docelowej.
Przedmiot: konkurs grantowy - 15 dotacji dla grup w wysokości max. do 2000,00 zł.
Projekty zgłaszane przez grupy młodzieżowe powinny być realizowane w terminie od 1 lipca do - 30 listopada 2015r.
Termin realizacji: 1 czerwca 2015r. (ogłoszenie) - 30 listopada 2015r. (zakończenie działań).
Cele konkursu dotacyjnego:

 • umożliwienie zaangażowania się w działania wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności,
 • popularyzacja i wspieranie wolontariatu jako formy wartościowego spędzania czasu,
 • wyłonienie wzorcowych praktyk wolontariatu, w który zaangażowane są całe rodziny,
 • angażowanie lokalnych partnerów działających wokół budowania dobra wspólnego.

Na podstawie zebranych informacji powstanie „Bazy dobrych praktyk wolontariackich” zamieszczonych na stronie www.mlodzirazem.pl oraz www.mlodzirazem.pl/wolontariat


6. Konkurs pn. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”
I grupa – wolontariusze młodzieżowi jak i dorośli prowadzący działania indywidualnie.
II grupa – grupy inicjatywne, grupy młodzieżowe, dorośli, seniorzy wolontariusze z organizacji pozarządowych.
Uczestnikami konkursu będą zarówno osoby objęte działaniami warsztatowymi jak i nowe spoza grupy docelowej.
Przedmiot: inicjatywy lokalne przedstawione w formie prezentacji multimedialnej lub filmu - na płycie DVD, CD.
Termin: maj 2015r. - ogłoszenie - grudzień 2015r. – rozstrzygnięcie konkursu
Zasięg: Region Płocki (miasto Płock, powiat płocki, sierpecki, gostyniński).
Cele konkursu:

 • promocja wolontariatu rozumianego jako działania o charakterze pomocy lub pracy wolontarystycznej,
 • stworzenie bazy dobrych praktyk wolontariackich i ich promowania w środowisku lokalnym.

Do konkursu można będzie zgłaszać inicjatywy wolontariackie rozumiane jako:

 • współpraca na zasadzie wolontariatu z organizacją pozarządową lub instytucją publiczną w celu realizowania projektów/inicjatyw na rzecz dobra wspólnego,
 • realizowanie działalności społecznej przez grupę nieformalną w środowisku lokalnym,
 • wszechstronne działania realizowane na rzecz społeczności lub osób indywidualnych na polu kultury, pomocy, edukacji, poradnictwa, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, budowania dobra wspólnego i innych społecznie ważnych dziedzin,
 • działania zakładające zarówno długotrwałą współpracę z organizatorem wolontariatu, jak i jednorazowe wsparcie.

Do konkursu można będzie zgłosić działania już zrealizowane oraz, będące w trakcie realizacji lub realizowane cyklicznie. Zgłoszenia do konkursu będzie możliwe po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który dostępny będzie na stronie www.mlodzirazem.pl oraz www.mlodzirazem.pl/wolontariat


7. Konferencja pn. „Wolontariat jest dla każdego”
Uczestnicy: młodzieżowi i dorośli wolontariusze oraz przedstawiciele samorządu, organizacji wolontarystycznych, społeczność lokalna
Miejsce: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Płocku.
Termin: grudzień 2015r. 
Planowany program konferencji:

 1. Powitanie uczestników, informacja o projekcie.
 2. Wolontariusz – kto to taki? - podstawowe informacje – wykład.
 3. Akademia Projektów Wolontariackich - dobre praktyki, filmy i prezentacje promujące wolontariuszy - beneficjenci projektu.
 4. Prezentacja dobrych praktyk – przedstawiciel lokalnej firmy.
 5. Gala wolontariatu – wręczenie statuetek laureatom konkursu pn. „Odkrywamy działania wolontarystyczne w Regionie Płockim”.

8. Internetowa „Bazy dobrych praktyk Wolontariackich”
Strona www.mlodzirazem/wolontariat.pl
Baza dobrych praktyk wolontariackich to baza aktywności w wolontariacie i ich promowanie nie tylko w środowisku lokalnym. Baza dobrych praktyk będzie znajdowała się na stronie internetowej mlodzirazem/wolontariat.pl. W bazie znajdować się będą przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej/filmów inicjatywy wolontariackie zgłoszone do konkursu „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”, a także inicjatyw wolontarystyczne podjęte przez wnioskodawców konkursu grantowego „Akademia Projektów Wolontariackich”.