Ekoludki

Nazwa grupy: Ekoludki
Tytuł projektu: Żyj zdrowo i ekologicznie
Kwota dotacji: 2000,00 zł
Osobowość prawna: Szkoła Podstawowa Nr 17 im. T. Kościuszki w Płocku


Informacja od realizatorów inicjatywy

    

W dniu 24 sierpnia 2015 roku odbyło się spotkanie organizacyjne wolontariuszy grupy „Ekoludki” zaangażowanych w projekt „Żyj zdrowo i ekologicznie” realizowanych w ramach Akademii Projektów Wolontariackich. W spotkaniu uczestniczyli:
Magda Dzięgielewska - koordynator całego projektu oraz do spraw ekologii, Martyna Szymborska - koordynator do spraw zdrowego odżywiania, Sylwester Mierzejewski – koordynator do spraw aktywnego stylu życia, Julia Antczak - koordynator do spraw promocji i reklamy projektu oraz opiekunowie grupy wolontariackiej: p. Magdalena Kowalczyk, p. E. Różańska, p. I. Zarychta.

Apel informujący o projekcie:

W dniu 7 września 2015 roku odbył się apel, podczas którego wolontariusze zapoznali społeczność uczniowską i nauczycieli zostali z harmonogramem działań realizowanych podczas projektu. Wolontariusze pełniący funkcje koordynatorów projektu ogłosili konkursy zaplanowane dla społeczności szkolnej oraz termin składania prac. Poinformowali, że konkursy są indywidualne, jedynie rambit będzie konkursem drużynowym.
Na zakończenie zachęcili społeczność szkolną do włączenia się w realizację projektu oraz udział w konkursach.

Prelekcje dla społeczności lokalnej

Wolontariusze przygotowali plakaty informujące o terminie prowadzonej prelekcji oraz zaproszenia, które były wrzucane do skrzynek mieszkańców Osiedla Dobrzyńska.
Pani Izabela Zarychta wygłosiła podczas zebrań z rodzicami uczniów edukacji wczesnoszkolnej w miesiącu wrześniu, a dla rodziców uczniów klas 4-6 w październiku prelekcję na temat zasad zdrowego odżywiania. W spotkaniu uczestniczyły również osoby, które nie mają dzieci w naszej placówce. Prowadząca przybliżyła rodzicom zasady zdrowego odżywiania zarówno dla dzieci jak również osób dorosłych. Zachęcała do spożywania 5 posiłków w ciągu dnia, zastępowania sków silnie barwionych i napojów naturalnymi sokami owocowymi lub warzywnymi. Przedstawiła kaloryczność batonów oraz innych słodyczy w zestawieniu z owocami i warzywami oraz przybliżyła wartość tych produktów dla właściwego rozwoju dzieci oraz dorosłych. Podała przykłady piramid żywienia oraz znaczenie wybranych składników pokarmowych. Podkreśliła jak ważną rolę w odżywianiu odgrywa śniadanie. Wskazała również na potrzebę uprawiania sportu i prowadzenia aktywnego stylu życia. 

Dzień zdrowego sposobu na życie w naszej szkole

W ramach realizacji projektu „Żyj zdrowo i ekologicznie” w dniu 23 października, w przeddzień Światowego Dnia Dniem Walki z Otyłością, uczniowie klas 4-6 wysłuchali prelekcji kierownika Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Płocku pana Roberta Sikory, na temat zasad zdrowego odżywiania. Podczas spotkania prowadzący podkreślił, że bardzo ważne jest spożywanie pięciu posiłków dziennie i zastępowanie napojów kolorowych czystą wodą. Zaprezentował uczniom zasady prawidłowego odżywiania, przykłady prawidłowej diety oraz odpowiednią dla ich wieku piramidę żywienia. Podkreślił, że bardzo ważną rolę odgrywa również odpowiednia ilość aktywności fizycznej. Poinformował, że otyłe dzieci zmagają się ze złym samopoczuciem, apatią, niską sprawnością fizyczną i brakiem akceptacji wśród rówieśników. Ponadto zbędne kilogramy uniemożliwiają prawidłowy rozwój młodego organizmu. Spotkanie zakończyło się niespodzianką. Wolontariusze w ramach projektu częstowali uczniów jabłkami, zachęcając w ten sposób do spożywania owoców zamiast bardzo kalorycznych batoników.

    

      

  


Uświadomienie społeczności lokalnej (uczniom, rodzicom i społeczności Osiedla Dobrzyńska) zagrożeń cywilizacji dla stanu zdrowia współczesnego człowieka oraz środowiska naturalnego. Wyrabianie nawyków w życiu codziennym dbania o zdrowie własne, członków rodziny, społeczności lokalnej oraz środowisko i oszczędne gospodarowanie jego zasobami. Aktywizowanie uczniów do podejmowania działań prozdrowotnych i proekologicznych oraz uczenie szacunku dla zdrowia i przyrody. Realizacja projektu umożliwi zaangażowanie się dzieci i młodzieży, a także nauczycieli w działania wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności. Większość zaplanowanych działań ukażą wolontariat jako formy wartościowego spędzania czasu. W projekt zaangażowani zostaną lokalni partnerzy działający wokół budowania dobra wspólnego – czym jest nasze zdrowie i czyste środowisko. Grupa wolontariuszy pod opieka nauczycieli przygotuje szereg różnorodnych działań m.in. warsztaty, prelekcje, wspólne akcje wolontarystyczne tj. nasadzenie roślin, sprzątanie osiedla.

DLACZEGO CHCECIE REALIZOWAĆ TEN PROJEKT?
SKĄD WZIĘLIŚCIE POMYSŁ?

W dobie wszechobecnych fast – foodów, inwazji otyłości i chorób wywołanych niezdrową dietą chcemy zaproponować lokalnej społeczności możliwość wyrobienia prawidłowych nawyków żywieniowych, kształtujących ich styl życia. Obserwując podczas przerw z czego składa się drugie śniadanie dziecka, dało się zauważyć, że często odbiega ono od ideału. Zamiast kanapek dzieci jedzą pączki, drożdżówki, w sklepiku kupują batony. Źle przygotowane śniadanie dla dziecka świadczy również o niskiej świadomości w tym temacie ich rodziców, którzy mają problem z właściwym doborem składników żywienia. Panie pracujące w szkolnej świetlicy czy edukacji wczesnoszkolnej opowiadają, że dzieci chętnie wykonują różnorodne potrawy tj. surówki, sałatki, ciasta czy kanapki. W ścisłej korelacji z treściami dotyczącymi zdrowia, połączone są treści dotyczące środowiska naturalnego i jego ochrony przyrody przed różnymi zagrożeniami. Zdrowe warzywa bowiem mogą być uprawiane jedynie w ekologicznym środowisku wolnym od chemicznych środków ochrony roślin, sztucznych nawozów i skażenia metalami ciężkimi. Chcąc wyjść naprzeciw trendom zdrowego żywienia i oczekiwaniom dzieci oraz ich rodziców stworzony został ten projekt. Jego realizacja pozwoli dzieciom przygotować się do pełnienia roli świadomego ucznia, wolontariusza działającego jedynie dla dobra wspólnego i kształtującego na-wyki i umiejętności w dorosłych.

NA CZYM POLEGA WASZ PROJEKT?
OPISZCIE W KILKU ZDANIACH
WASZE DZIAŁANIA?

Realizacja projektu „Żyj zdrowo i ekologicznie” będzie miała za zadanie promowanie zachowań prozdrowotnych i proekologicznych a poprzez świadome działania wpływać na poprawę zdrowia własnego, bliskich i znajomych, promowanie idei wolonatriatu. Z drugiej strony ma utrwalić nawyk dbania o środowisko naturalne co zapewne zao-wocuje w przyszłości właściwym podejściem do swojego otocze-nia by było piękne i służyło wielu pokoleniom. Poprzez realizację treści ekologicznych programu pragniemy wpłynąć na rozwój osobowości ucznia w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego. Chcemy zbudować świadomość odpowiedzialności każdego z uczestników za stan lokalnego środowiska w chwili obecnej i dla przyszłych pokoleń, przygotować uczestników projektu do życia w zmieniającym się świecie i dobie ciągłego postępu technologicznego. Jednocześnie chcemy rozwijać zdolności poznawcze, kształtować umiejętność prezentowania wytworów własnej pracy oraz doskonalić umiejętność pracy grupowej.

JAKIE BĘDĄ REZULTATY WASZYCH DZIAŁAŃ?
CO WYNIKNIE Z PROJEKTU?

Po realizacji tego projektu dzieci i społeczność lokalna będzie chroniła środowisko naturalne oraz będzie potrafiła wskazać sposoby jego ochrony i zagrożenia płynące z nieracjonalnego zarządzania zasobami środowiska. Dzieci i ich rodzice będą sporządzać właściwe dla danego wieku posiłki i znać zasady zbilansowanej diety, co jednak jeszcze ważniejsze - dzielić się swoją wiedzą z innymi.
Cele ogólne:

 • promowanie i pogłębianie wśród dzieci i rodziców wiedzy na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • ukazywanie innym wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje się i na który ma wpływ,
 • zapoznanie z możliwościami poprawy zdrowia, zapobiegania otyłości i dbania o właściwą wagę,
 • nabywanie umiejętności samokontroli i pielęgnacji zdrowia,
 • stwarzanie dzieciom możliwości działania kulinarnego,
 • pobudzanie do twórczego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i ochrony środowiska naturalnego,
 • nauczenie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia każdej jednostki i całych społeczeństw.

Cele szczegółowe:
Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania i ochro-ny przyrody

 • badanie i pogłębianie wiedzy o zdrowych produktach spożywczych i potrzebie ich spożywania,
 • nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, higieny i bezpieczeństwa,
 • wyrobienie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
 • przewidywanie skutków nieracjonalnego odżywiania,
 • czerpanie radości ze wspólnie przygotowywanych posiłków,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z książek kucharskich oraz przepisów kulinarnych,
 • zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, węchu i dotyku,
 • promowanie aktywnego stylu życia,
 • uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie dewastacji środowiska,
 • nauka ekologicznego życia we własnym domu,
 • rozwijanie potrzeby samodzielnego wyszukiwania informacji na dany temat z różnych źródeł oraz umiejętne ich wykorzystanie.