Co Wolontariusz Wiedzieć Powinien

Co Wolontariusz Wiedzieć Powinien

Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie.
W tym:

 • osoby bezrobotne (wykonywanie świadczeń nie powoduje utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku),
 • cudzoziemcy (legalnie przebywający w Polsce nie muszą uzyskiwać pozwolenia na pracę, aby zostać wolontariuszami),
 • małoletni (osoby poniżej 18 roku życia, mogą być wolontariuszami, ale musi być zgoda ich rodziców lub opiekunów).

Wolontariusz ma inny status niż pracownik - świadczenie wolontariusza nie wpływa na przyszłe uprawnienia pracownicze.

Wolontariuszem możesz być w wielu instytucjach i organizacjach, które ustawa nazywa „korzystającymi”. Wśród nich są: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków wyznaniowych z wyłączeniem działalności gospodarczej, organy administracji publicznej – centralnej i samorządowej, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy m.in.: szkoły i inne placówki oświatowe, instytucje kultury, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz zakłady opieki zdrowotnej z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Jeśli zdecydujesz się wykonywać świadczenie wolontarystyczne, będziesz musiał zawrzeć z korzystającym umowę cywilnoprawną, zwaną w ustawie porozumieniem. W porozumieniu będzie określony zakres, sposób, miejsce i czas wykonywania świadczeń. Wszystkie warunki, na jakich będziesz wykonywał świadczenia, uzgadniasz razem z korzystającym.
Jeżeli porozumienie będzie na okres do 30 dni, może być zawarte w formie ustnej lub pisemnej. Jeżeli jednak zawierasz umowę na okres dłuższy niż 30 dni lub na czas nieokreślony, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.
W każdej chwili możesz jednak żądać, aby treść ustnej umowy została przez korzystającego potwierdzona na piśmie.
Porozumienie powinno także zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.
Na żądanie wolontariusza korzystający musi wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu przez niego świadczeń, w tym o zakresie wykonywanych prac.
Na prośbę wolontariusza może zostać wydana przez korzystającego pisemna opinia o wykonywaniu świadczeń.

Każdy wolontariusz ma prawo:

 • być poinformowany przez korzystającego o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanym świadczeniem,
 • wykonywać świadczenia w higienicznych i bezpiecznych warunkach,
 • skorzystać za zgodą korzystającego ze szkoleń w zakresie wykonywanych świadczeń,
 • możesz powierzyć wykonanie swojego świadczenia innej osobie, która posiada niezbędne kwalifikacje do jego wykonania,
 • do zwrotów kosztów podróży i delegacji służbowych,
 • być poinformowany przez korzystającego o prawach i ciążących obowiązkach,

Obowiązki wolontariusza:

 • posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonywanych świadczeń, ale tylko wtedy gdy wynika z odrębnych przepisów,
 • jeżeli nie skończyłeś 18 lat, powinieneś przedstawić korzystającemu pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na to, że będziesz wolontariuszem,
 • wykonywać zadania z należytą starannością,
 • gdy wskutek twojego działania korzystający lub osoby trzecie poniosą szkodę, odpowiesz materialnie za wyrządzone szkody. Zadbaj o to, aby korzystający ubezpieczył cię od odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli nie będzie chciał tego zrobić, ty sam możesz się ubezpieczyć.

Wolontariusz ma prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • Jeśli świadczenie trwa przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający ma obowiązek opłacenia ubezpieczenia.
 • W przypadku umowy na czas nieokreślony, korzystający ma prawo ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres pierwszych 30 dni wykonywania świadczeń.
 • W przypadku porozumienia na okres dłuższy niż 30 dni, korzystający nie musi ubezpieczać wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponieważ ustawowo przysługuje mu ubezpieczenie na mocy ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674).

Źródło: www.pozytek.gov.pl