WITAMY
wtorek, 28 stycznia 2020

Menu

Działaj lokalnie

KONTAKT

Znajdż Nas na Facebooku

Federacja Funduszy Lokalnych

Organizacja Pożytku Publicznego

ARF w Polsce

PAFW

Mazowsze lokalnie

RCEE Płock

ZIARNO

ZIELONA SZKOŁA

Zielona Lekcja

Ostrowy

ESKA

Tygodnik Płocki


Działaj lokalnie IX - 2015 - projekty


 
"Bogu Na Chwałę, Ludziom Na Ratunek" Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Cieszewie działająca w imieniu Nieformalnej grupy „Zróbmy to…”

Współdziałanie lokalnej społeczności na rzecz udokumentowania dziewięćdziesięcioletniej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku, jej roli w kształtowaniu rzeczywistości oraz upamiętnienia postaci i wydarzeń z nią związanych, co stanowi ogromną wartość historyczną dla naszego środowiska, ze względu na  silne zakorzenienie w mentalności żyjących tu mieszkańców. Projekt dąży do zaangażowania jak największej liczby osób starszego i młodego pokolenia, które zechcą podzielić się swoimi informacjami, pamiątkami, anegdotami, wykorzystanych przy realizacji  reportażu. Jego publikacja uhonoruje 90. rocznicę powstania OSP, będzie wyrazem szacunku i podziękowania tutejszego społeczeństwa dla nieustającej służby pożarniczej. Dobro wspólne, jakim jest dla miejscowej społeczności zaangażowanie i poświęcenie strażaków, ich wola niesienia pomocy w każdej sytuacji będziemy rozwijać poprzez następujące zadania:
- zachęcanie do dzielenia się wiedzą na drodze wywiadu, wypowiedzi przed kamerą,
- udostępnienie bądź wypożyczenie pamiątek gromadzonych w celu przygotowania wystawy,
- zaangażowanie młodzieży do ćwiczeń w organizowanej "młodszej drużynie pożarniczej",
- odtworzenie wcześniejszych składów jednostki poprzez odszukiwanie nazwisk strażaków wśród członków rodzin, sąsiadów, na drodze ogłoszenia prasowego,
- utworzenie listy strażaków najbardziej zasłużonych dla środowiska.

Mają one doprowadzić do rozwinięcia tożsamości lokalnej, udowodnić dużą wartość społecznego współdziałania i zainspirować do dalszych przedsięwzięć.

http://spcieszewo.com.pl/index.php/projekty-2015/bogu-na-chwale-ludziom-na-ratunek

Dedykowany OSP Maliszewko  projekt zainicjowaliśmy w sierpniu poprzez zamieszczenie plakatu i marketing szeptany. Jego istotę omówiliśmy wspólnie na pierwszym zebraniu wszystkich chętnych do współpracy. To właśnie wtedy ustaliliśmy szczegółowy harmonogram spotkań z poszczególnymi osobami, które dysponują wiedzą z zakresu historii straży. Wyznaczyliśmy terminy wywiadów. Nieustannie gromadzimy materiały: fotografie, wycinki z gazet, zapoznaliśmy się również z treścią kroniki. Wybrany zespół, redakcyjny cały czas tworzy listę pytań zadawanych podczas wywiadów. Przeprowadziliśmy nabór na zajęcia sprawnościowe, które rozpoczną się w połowie października. 

 


Nadęte warsztaty muzyczne "uwierz w siebie!"
Stowarzyszenie Przyjaciół Sobowa

Celem projektu jest zorganizowanie warsztatów muzycznych dla młodych i utalentowanych osób w wieku gimnazjalnym i licealnym, które zakończyłyby się koncertem w wykonaniu uczestników warsztatów oraz członków orkiestry dętej. Celem projektu jest integracja środowiska wiejskiego, promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwój artystyczny oraz podniesienie umiejętności muzyczno-wokalnych uczestników warsztatów. Stowarzyszenie poprzez realizację projektu chce zapewnić możliwość kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży  z terenu gminy Brudzeń Duży.  Pragniemy także rozbudzić zainteresowanie kulturą i tradycją własnego regionu. Warsztaty rozwijać będą także umiejętności społeczne takie jak praca w grupie, zdolność autoprezentacji.


 

 

 

 

 


"Boisko pod dębem"
Publiczna Szkoła Podstawową w Cieślach 
działająca w imieniu Grupy nieformalnej „Cieślanie”


Celem projektu „Boisko pod dębem” jest stworzenie na terenie szkoły boiska do siatkówki i tenisa, z których mogłyby korzystać również dzieci starsze, młodzież i dorośli. Mogliby oni rozgrywać turnieje tenisowe i mecze siatkówki. Organizacja sportowych spotkań międzypokoleniowych wpłynie na inegracje  społeczności lokalnej, a także przyczyni sie do podniesienia atrakcyjności miejscowości.

http://spciesle.szkolnastrona.pl/a,6,projekt-boisko-pod-debem


 


"Przez żołądek do serca - warsztaty kulinarne w gminie Mała Wieś"
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Malwa

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne mieszkańców gminy Mała Wieś. Chcemy wykorzystać potencjał rozwojowy lokalnej społeczności i pobudzić ją do aktywnego współtworzenia kultury na wsi. Projekt zakłada rozwój współpracy między mieszkańcami, integrację społeczną i promocję idei wolontariatu. Bezdyskusyjną wartością ludzi jest ich chęć działania na rzecz drugiego człowieka, upatrując w tym działaniu korzyść dla siebie jako radość z czynionego działania. Warsztaty kulinarne będą okazją do spotkań w gronie sąsiedzkim, możliwością zaprezentowania własnych umiejętności, miejscem realizacji pomysłów kulinarnych, bankiem przepisów na potrawy. Zaplanowane działania, choć kierowane do określonych grup odbiorców, będą służyć całej społeczności. Każdy zainteresowany mieszkaniec może uczestniczyć w spotkaniu czy jako uczestnik warsztatów, czy degustator przygotowanych potraw lub po prostu obserwator. Celem projektu jest pobudzenie do działania zmierzającego do poprawy życia mieszkańców i uświadomienie im, że wspólna praca na rzecz  środowiska może być przyjemnością. Pięć planowanych warsztatów służyć będzie mieszkańcom, którzy będą mogli się spotkać, zintegrować, a jak wiadomo wspólne przygotowanie i zjedzenie posiłku jest najlepszą ku temu okazją.

 

 

 

 

 

 

 


"Jak to na Mazowszu..."
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie 
działająca w imieniu Grupy nieformalnej Mazowszanie z Liszyna

Celem projektu jest aktywizacja dzieci i młodzieży, zaszczepienie im przekonania, że np. ludowość, przywiązanie do ziemi czy praktyk religijnych, szacunek do przyrody można ciekawie łączyć z osiągnięciami współczesnej techniki i sztuki. Wokół tej integracji młodości i dojrzałości chcemy budować tradycję szkoły, która jako miejsce łączące pokolenia będzie sprzyjać pamięci i rozwojowi."Zbliżamy się do Wisły"
Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie

Celem naszego projektu jest chęć zbliżenia społeczności Gminy Wyszogród do rzeki Wisły z którą starsze pokolenia zawsze się utożsamiały. W projekt chcemy zaangażować kilka pokoleń Wyszogrodzian (dziadek,rodzic,dziecko) z różnych grup społecznych,również tych najbiedniejszych. W pewnym sensie chcemy sprowokować mieszkańców Ziemi Wyszogrodzkiej do dyskusji i wspomnień na temat Wisły. Będziemy starali się ukazać jak mieszkańcy Wyszogrodu funkcjonowali nad Wisłą kiedyś a jak funkcjonują teraz. Jakie zawody można było uprawiać kiedyś i czy nadal je można uprawiać teraz. Chcemy pokazać jak wielkie zmiany nastąpiły na przestrzeni kilkudziesięciu lat i jak diametralnie zmieniło się postrzeganie naszej rzeki. To wszystko ostatecznie ma spowodować że, najmłodsze pokolenie będzie bliżej Wisły i za kilkanaście lat będzie z wielkim sentymentem o niej mówiło.

 

 

 

 

 

 

 


"Z Tradycją Za Pan Brat"
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy”

Cele projektu:
-upowszechnianie i promocja wiedzy o kulturze materialnej i duchowej północnego Mazowsza poprzez organizację  w Ostrowach 8 spotkań dla  200 dzieci i dorosłych z terenu gmin: Gozdowo, Mochowo, Sierpc i popularyzacja wybranych treści dotyczących zasobów kulturowych Ostrów i okolicznych wsi,
- kultywowanie tradycji ludowej jako sposobu na integrację międzypokoleniową, rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci, ich rodziców, ich dziadków. 
W efekcie powstaną prace rękodzielnicze, które zostaną przekazane do bibliotek, świetlic wiejskich i świetlic szkolnych.

 

 "Rozśpiewaj się w bibliotece"
Gminną Biblioteką Publiczną w Słubicach 
działająca w imieniu Grupy nieformalnej „Super Stars”

"Muzyka potrzebą narodów" powiedział niegdyś Ludwig van Beethoven, spotykamy ją na każdym kroku - telewizja, radio, internet. To jeden z przejawów ludzkiej kultury. Od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku, obrzędach. Dlatego też  głównym celem projektu "Rozśpiewaj się w bibliotece" jest rozbudzenie twórczej postawy wobec siebie i świata, rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej a także zainteresowań i zamiłowań muzycznych. Za pomocą projektu chcemy przede wszystkim integrować lokalną społeczność, podczas koncertów wokalnych i instrumentalnych a także dać im okazję do wyjścia z domu, spotkania się, poznania nowych ludzi. W dużej mierze będziemy chcieli trafić do seniorów, którzy niekiedy nie mają możliwości poruszania się własnym transportem. 
Z uwagi na to będziemy proponować własny transport, aby umożliwić im uczestniczenie w projekcie.

http://gbpslubice.pl/index.php/kronika-wydarzen/186-koncert-zespolu-young-angel-uroczyscie-zaingurowal-projekt-rozspiewaj-sie-w-bibliotece

 


 

 

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"