O projekcie

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 2013-05-01 do 2013-12-31

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości społeczności Regionu Płockiego dotyczący bezpieczeństwa na drodze poprzez informowanie na temat sposobów zachowania bezpieczeństwa.

Celem szczegółowe:
•Kształtowanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego - osiągniemy go poprzez prowadzenie kampanii społecznych z wykorzystaniem Policji, mediów.
•Uświadomienie społeczeństwu potrzeby nauki pierwszej pomocy - poprzez organizację pokazów, rozdawnictwo różnorodnych materiałów promocyjnych, organizację pokazów pierwsze pomocy  jako formy popularyzacji pierwszej pomocy.
•Przekazanie wiedzy nt. „Jak zachować się w obliczu klęsk żywiołowych np. powódź”.
•Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
•Przeszkolenie młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy, która w ramach „edukacji rówieśniczej” przekaże swoją wiedzę oraz umiejętności dzieciom i młodzieży w szkołach.
•Wyposażenie dzieci i młodzieży w podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy oraz umiejętności zadbania o swoje bezpieczeństwo.
•Warsztaty oraz akcja medialna na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa na drogach. 
•Uświadomienie dzieciom, młodzieży i ich opiekunom zagrożeń oraz możliwych skutków kolizji i wypadków na drogach.
•Zapoznanie dzieci i młodzieży z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
•Zapobieganie wypadkom drogowym.
•Zwiększenie poczucia odpowiedzialności kierujących pojazdami za bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg oraz skłonienie ich do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Miejsce realizacji zadania publicznego:
Część województwa mazowieckiego: gminy wiejskie powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego i miasta Płocka (Region Płocki).

Poprzez projekt stworzymy narzędzia, które ułatwią społeczności Regionu Płockiego w przełamaniu bariery w niesieniu pomocy potrzebującym, uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, że ich bezpieczeństwo na drodze zależy także od nich samych, promując wśród pieszych i rowerzystów noszenia elementów odblaskowych, które poprawiają ich widoczność na drodze, poszkodowanym w klęskach żywiołowych, przekazując wiedzę nt. „Jak zachować się w obliczu klęsk żywiołowych np. powódź”.

Elementy zadania: 
1. Akcja „BEZPIECZNA DROGA”
Termin: maj - sierpień 2013 r.
Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież szkolna, dorośli, społeczność lokalna.
Miejsce: Amfiteatr w Płocku, gminy Regionu Płockiego.
Program:
Scenariusz imprezy zawierać będzie się w trzech blokach tematycznych:
Pierwszy blok dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prezentowany będzie przez policję. W trakcie konkursy z nagrodami i symulator zderzeń.
Drugi blok – pokaz ratownictwa medycznego z wykorzystaniem symulatora zderzeń oraz prelekcja dotycząca zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Warsztaty nt.
- jak udzielać pierwszej pomocy.
- zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
- jak się zachowywać kiedy zaczepi nas obca osoba,
- jak bezpiecznie ubierać się, aby było nas widać na drodze,
Konkursy wiedzy i plastyczne.
Trzeci blok – jak zachować się w obliczu klęsk żywiołowych np. powódź.
Czwarty blok – część artystyczna, w którym proponujemy występ jednego z następujących wykonawców: RCB, Beatelman, Buenos Amigos, Smokie Band (grupy występują w Płocku).
Natomiast na terenie gmin – występują zespoły lokalne. 

Festyn będzie miał charakter kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, akcja, której celem jest upowszechnienie niezbędnej wiedzy o właściwych zachowaniach w obliczu różnych zagrożeń. 

2. Akcja pn. „Bezpieczny Dzień Dziecka".
Termin: 1 czerwca 2013 r.
Miejsce: Radzanowo – powiat płocki.
Uczestnicy: dzieci, młodzież, dorośli z terenu gmin Regionu Płockiego.
W programie festynu:
Warsztaty nt.:
-jak udzielać pierwszej pomocy.
-zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
-jak się zachowywać kiedy zaczepi nas obca osoba,
-jak należy się zachowywać, kiedy będzie próbował zaatakować nas pies,
-jak bezpiecznie ubierać się, aby było nas widać na drodze,
-„Przedszkole i szkoła, która świeci przykładem” i informacja o konieczności noszenia elementów odblaskowych (warsztaty z udziałem funkcjonariuszy policji).
Konkursy wiedzy i plastyczne:
-„Przepisy ruchu drogowego bez tajemnic” - konkurs dotyczący znajomości znaków, przepisów i zasad ruchu drogowego,
-„Sprawnościowy tor przeszkód” - konkurs jazdy na rowerze,
-„Pierwsza pomoc przedmedyczna” – konkurs wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej,
-„Zasady ruchu drogowego” - konkurs plastyczny,
Pokazy:
-pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa medycznego,
-pokaz sprzętu ratownictwa drogowego (OSP),
-pokaz sprzętu Policji,
-pokaz współdziałania służb ratowniczych (ratownictwo drogowe, Policja, Straż Pożarna) - udzielanie pomocy uczestnikom poszkodowanym w wypadku drogowym,
-pokaz bezpiecznej jazdy na rowerze.

Wystawa prac plastycznych dzieci poświęconych bezpieczeństwu na drodze.
Festyn będzie miał charakter kampanii edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży, akcja, której celem jest upowszechnienie niezbędnej wiedzy o właściwych zachowaniach w obliczu różnych zagrożeń.
Uczestnikami festynu będą przedstawiciele straży pożarnych z terenu Gminy Radzanowo oraz gmin ościennych, dzieci z rodzicami i młodzież zaangażowana na co dzień w rozmaite formy aktywności na tym polu.
Ponadto w działaniu będą uczestniczyli ratownicy medyczni, prowadząc szkolenia nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W trakcie festynu przeprowadzane będą gry, zabawy i konkursy o tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa.

3.Warsztaty pn. „ Moja bezpieczna droga do szkoły”.
Termin: maj – listopad 2013 r.
Miejsce: Płock oraz gminy Regionu Płockiego.
Uczestnicy: społeczności szkolne: dzieci, młodzież  oraz osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci,  rodzice, nauczyciele, opiekunowie.
Program:
1.Prezentacja filmów instruktażowych nt.
-pojęcia podstawowe z zakresu ruchu drogowego,
-przechodzenie przez jezdnie,
-rodzaje pojazdów,
-komunikacja miejska,
-numery alarmowe.
2.Co się może zdarzyć:
-na drodze (tajniki bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym),
-na chodniku i poboczu
-na rowerze
-na torach kolejowych
-obcy na drodze (klucz, prezent, propozycja przejażdżki)
-uwaga pies
3.Baw się bezpiecznie na placu zabaw (huśtawka, proca, boisko, piaskownica)
4.Powiedz NIE obcemu:
- nie ufaj i nie ulegaj namowom (prezenty, porwania, molestowanie).
5.Rozwijanie umiejętności postępowania w razie wypadku na drodze:
- jak udzielać pierwszej pomocy,
6.„Przedszkole i szkoła, która świeci przykładem” i informacja o konieczności noszenia elementów odblaskowych.
7. Konkursy wiedzy i plastyczne.

Dzieci podczas spotkania zapoznają się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego oraz dowiadują się jak bezpiecznie poruszać się po drogach, w jaki sposób poprawnie przechodzić przez jezdnie, o czym należy pamiętać jeżdżąc na rowerze, zostaną poinformowani o konieczności noszenia elementów odblaskowych, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Podczas warsztatów przedstawiana  będzie prezentacja multimedialna dotycząca bezpiecznych zachowań na drodze.
Po przeprowadzonych warsztatach:
Uczeń:
•zna zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym i wie, jak im zapobiegać;
•zna przydatność znaczków odblaskowych;
•zna wybrane znaki drogowe, sygnały świetlne i dźwiękowe;
•zna i stosuje zasady prawidłowego poruszania się po drodze pieszo i rowerem;
•wie, na czym polega praca policjanta ze służb drogowych;
•wie, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

4.Warsztaty pn. "Bezpieczni seniorzy".
Termin: wrzesień – listopad 2013 r. 
Uczestnicy: seniorzy ze Związków Emerytów i Rencistów z terenu Regionu Płockiego.
Miejsce: Płock oraz gminy Regionu Płockiego.
Tematyka:
1.Jak przełamać strach, jak zachowywać się w sytuacjach bez wyjścia i jak ocenić zagrożenie.
2.Kurs samoobrony
•wyrobienie umiejętności w stosowaniu chwytów obezwładniających,
•podstawowe techniki samoobrony oraz wykorzystanie w celu odparcia ataku przedmiotów codziennego użytku takich jak np. parasolka czy dezodorant.
3.Poznanie portretu psychologicznego napastnika, zasad jego działania, sposobu i metod zastraszania.
4.Konkursy wiedzy.

Głównym zadaniem kursu jest uświadomienie uczestnikom jak konieczna jest wiedza na temat samoobrony. Zajęcia prowadzone są przez instruktora wychowania fizycznego i samoobrony.
Szkolenie obejmuje przygotowanie praktyczne i teoretyczne.

Warsztaty zakończą się krótkim egzaminem sprawdzającym.

5.Konkurs plastyczny na plakat pn.  „Moja bezpieczna droga do szkoły”.
Termin: 1 – 30 maja 2013r.
Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież.
Liczba laureatów: 9 i 30 wyróżnionych – w trzech grupach wiekowych 
Cele Konkursu:
-  wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze,
- kształtowanie nawyku właściwego zachowania się na drodze,
- troska o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.
Grupy docelowe:
- dzieci w wieku przedszkolnym,
- dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe)
- młodzież w wieku szkolnym (szkoły gimnazjalne). 

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w 1 czerwca 2013 roku, podczas działania – Festyn pn. „Bezpieczny Dzień Dziecka”.
Oceny dokonają uczestnicy festynu.

6.Wydawnictwo pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna- jak udzielić pomocy" 
Nakład: 2000 egz.
Format: A5.
Termin: maj - czerwiec 2013 r.
Sposób dystrybucji:
- szkolenie, kursy, warsztaty,
- w szkołach,
- bezpośrednio w Wydziałach Komunikacji Starostw Powiatowych w Płocku, Sierpcu, Gostyninie, Sochaczewie,
- bezpośrednio w Wojewódzkim  Ośrodku Ruchu Drogowego w Płocku,
- bezpośrednio w ośrodkach szkolenia kierowców, szkołach nauki jazdy,
- bezpośrednio w domach kultury, gminnych centrach informacji, samorządach gminnych i powiatowych.

Wydawnictwo zawierać będzie zestaw ćwiczeń umożliwiający praktyczne sprawdzenie zdobytej wiedzy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Przeznaczone będzie zarówno do uczestników projektu jak i innych osób zainteresowanych tym tematem. 
 
7.Konferencja sumująca projekt pn. „Bezpieczne drogi ze Św. Mikołajem”.
Termin: grudzień 2013 r.
Uczestnicy: uczestnicy projektu
Konferencja ma zasięg regionalny. 
Podczas konferencji będą prezentowane:
1.Efekty projektu (prezentacja projektu przedstawionych przez realizatorów).
2.Wykłady nt. „Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków drogowych”.
3.Wykłady nt. „Zagrożenia wobec osób starszych”.
4.Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa medycznego.
5.Galeria prac konkursowych.
6.Program artystyczny w wykonaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

8. Prowadzenie elektronicznej bazy dot. projektu:  www.mlodzirazem.pl/bezpiecznedrogi 
Termin: maj-grudzień 2013 r
Adres strony: www.mlodzirazem.pl/bezpiecznedrogi  

9.Działania promocyjne.
- Plakat pn. „Bezpiecznie w Regionie Płockim”. 
- Brelok odblaskowy w kształcie kamizelki ostrzegawczej
- Opaska odblaskowa
Ponadto na potrzeby organizacji Konkursów wiedzy i plastycznych podczas warsztatów i akcji pragniemy kupić nagrody - Zestaw bezpiecznego rowerzysty: kamizelka UU203 KID pomarańczowa, naklejka - łapka żółta, zawieszka miękka - kółko żółte.


 Partnerzy:

    FIO